top of page

Prāṇāyāma for Health & Vitality (Part 1)

English Text Bellow..VELKOMMEN TIL YOGAENS KRAFT | Utforsk Prāṇāyāma for helse og vitalitet

I denne første delen av kommende seminarer, vil Dr. Kausthub Desikachar fokusere på praktisk og dyp innsikt i undervisningen i Prāṇāyāma.

Emner vil inkludere:


* Dybdeteoretiske rammer for prāṇāyāma-praksis

* Typer prāṇāyāma basert på teknikk, erfaring og prosess

* Forholdet i prāṇāyāma-praksis og deres betydning

* Sekvensering prāṇāyāma praksis for grupper og enkeltpersoner

* Du vil bli guidet inn i en unik og dyp praksis for Prāṇāyāma for helse og vitalitet


Yogaens virkelige kraft er å få tilgang til, å nære og vitalisere konseptet Praṇā. Prāṇā, også kalt «vital-livskraft», er det mest subtile elementet i vår menneskelige konstruksjon. Dette er grunnen til at mange Yoginer utviklet metoder og verktøy for å påvirke Prāṇa på en positiv måte.


Primært blant disse metodene er Prāṇāyāma et av de viktigste verktøyene i praktisering og anvendelse av yoga. Kraften og potensialene til disse subtile pusteøvelsene blir ofte undervurdert eller misforstått i moderne tid. Haṭhayogapradīpikā innebærer til og med at yogatilstanden bare kan oppnås gjennom Prāṇāyāma og angir det som den mest grunnleggende praksisen i Haṭhayoga. Prāṇāyāma hjelper oss ikke bare med å forbedre vår egen personlige praksis slik mange tror, ​​men kan også administreres for helse, vitalitet og til og med vår åndelige vekst.


En dyp og praktisk forståelse av disse teknikkene er en svært viktig del av enhver yogautøvers utdanning og erfaring, spesielt for yogalærere og yogaterapeuter.


Mange subtile og intrikate detaljer om disse praksisene må også læres og oppleves under veiledning av en kompetent lærer i et trygt miljø. Det er av denne grunn at en serie helgeseminarer tilbys til seriøse yogastudenter, som ønsker å ta læring og praksis til neste nivå.


Seminarene vil inkludere praktiske og innsiktsfulle læresetninger, og kraftfull praksis som vil tillate deltakerne å innse de enorme fordelene ved å jobbe med Prāṇā.


Vi ønsker dere alle velkommen til dette seminaret/workshopen


Sted: Be Yoga Studio


Dato: 30. MARS - 02. APRIL 2023


Tid : 9.00 - 12.00 // 13.30 - 16.30


Pris: kr 4400-


Book din plass her :Lærer:

Seminarene vil bli ledet av Dr. Kausthub Desikachar, etterfølgeren og nåværende avstamningsholderen til den klassiske yogatradisjonen til T Krishnamacharya & TKV Desikachar. Han er en anerkjent yogalærer, yogaterapeut, healer og åndelig rådgiver. Ved å bli undervist av en seniorlærer med en lang og etablert yogatradisjon, vil deltakerne helt sikkert finne ut nye måter å utforske prāṇāyāma på, både når det gjelder å forstå teorien og oppleve dens potensialer.


Dette avanserte seminaret vil være åpent for alle. Men det vil være av størst interesse for de som ønsker å oppleve yogaens virkelige kraft. Det vil også være uvurderlig for de som vurderer å fordype seg videre i den autentiske læren til den legendariske Yogi T Krishnamacharya.
 

THE POWER OF YOGA | Exploring Prāṇāyāma for Health & Vitality In the first part of the seminar, planned for the year 2023, Dr. Kausthub Desikachar will focus on practical and deep insights into the teaching of Prāṇāyāma.Topics will include: * In depth Theoretical Frameworks of Prāṇāyāma Practice * Kinds of Prāṇāyāma based on technique, experience & process * Ratios in Prāṇāyāma practice and their significance * Sequencing Prāṇāyāma Practice for groups and individuals * Profoundly rich Practices of Prāṇāyāma for Health & Vitality The real power of Yoga lies in the ability to access, nourish and vitalize the concept of Prāṇā. Prāṇā, also called “vital-life-force,” is the most subtle element of our human construct. This is the reason why many Yogins developed methods and tools to influence Prāṇa in a positive way. Primary among these methods, is Prāṇāyāma one of the most important tools in the practice and application of Yoga. The power and potentials of these subtle breathing practices are often underestimated or misunderstood in contemporary times. The Haṭhayogapradīpikā even implies that the state of Yoga can only be achieved through Prāṇāyāma and states it as the most fundamental practice in Haṭhayoga. Prāṇāyāma not only aids us to enhance our own personal practice as many believe, but can also be administered for health, vitality and even our spiritual growth. A deep and practical understanding of these techniques are a very important aspect of every Yoga practitioners education and experience, especially for Yoga Teachers and Yoga Therapists. Many subtle and intricate details of these practices must also be learnt and experienced under the guidance of a competent teacher in a safe environment. It is for this reason that a series of weekend seminars are offered to serious students of Yoga, who would like to take their learning and practice to the next level. The seminars will include practical and insightful teachings, and powerful practices that will allow participants to realize the immense benefits of working with Prāṇā. We welcome you all to this Seminar / Workshop Place: Be Yoga Studio Date: 30.MARCH - 02 APRIL 2023 Time : 9.00 - 12.00 // 13.30 - 16.30 Price : NOK 4400-Teacher: The seminars will be conducted by Dr. Kausthub Desikachar, the successor and current lineage holder of the classical Yoga tradition of T Krishnamacharya & TKV Desikachar. He is an acclaimed yoga teacher, yoga therapist, healer and spiritual adviser. Being taught by a senior teacher of a long and established Yoga tradition, participants will certainly find out new ways to explore prāṇāyāma, both in understanding its theory and in experiencing its potentials. This advanced seminar will be open to all. It will be of most interest to those who want to experience the real power of Yoga. It will also be invaluable to those who are considering delving further into the authentic teachings of the legendary Yogi T Krishnamacharya.55 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page